Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2015

enkape
Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.
— Kathryn Perez
Reposted fromtomowa tomowa
enkape
8627 ce2a 500
Reposted fromjestemkwiatem jestemkwiatem
enkape
9158 d4de 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka
enkape
0142 3240
Reposted fromHiddenmythoughts Hiddenmythoughts
enkape
Jestem pod nieustannym gradem niepokojów.
— Franz Kafka, Listy do Felicji (28 IX 1912)
Reposted fromtitelitury titelitury
enkape
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream
enkape
Szukam świata, w którym człowiek człowiekowi człowiekiem.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frominpassing inpassing viaswiatypulandy swiatypulandy
enkape
Czy to możliwe, że domem jest osoba a nie miejsce?
— Stephanie Perkins
Reposted fromSabela Sabela viaswiatypulandy swiatypulandy
enkape
enkape
2836 ccbe
Reposted fromscorpix scorpix viaswiatypulandy swiatypulandy
enkape
0291 d033
Reposted fromnyaako nyaako viaMenski Menski
enkape
2687 198b
Reposted frompesy pesy viatheatreofdream theatreofdream
enkape
Można milczeć i milczeniem kogoś ranić.
— Jan Twardowski
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream
enkape
enkape
4897 68cc 500
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream
enkape
Zachowaj tylko te wspomnienia, które dają ci radość.
— Jane Austen
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream
enkape

- A Ty jak się masz? - spytał Puchatek

- Nie bardzo się mam - odpowiedział Kłapouchy

- Już nie pamiętam czasów, żebym jakoś się miał

enkape
enkape
0401 a328
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz
enkape
 Człowiek nie może zrozumieć u innych tego, czego sam nie przeżył.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl